Sledování spotřeby a řešení nákladů za očkovací látky pro povinná očkování v roce 2021

Kancelář ZP v roce 2021 zajišťovala shromažďování a zpracování údajů o distribuovaných, skladovaných a aplikovaných očkovacích látkách za účelem přerozdělení skutečných nákladů mezi jednotlivé zdravotní pojišťovny.

 

Kancelář ZP zabezpečovala zejména následující činnosti:

– výpočet a evidenci zálohových a realizovaných plateb zdravotních pojišťoven

– evidenci aplikovaných očkovacích látek vykázaných jednotlivými zdravotními pojišťovnami

– evidenci očkovacích látek dodaných distributorem poskytovatelům zdravotních služeb (dále PZS)

– evidenci skladových zásob deponovaných u jednotlivých poskytovatelů zdravotních služeb

– evidenci ztrát dle příslušné klasifikace (zejména evidenci léčivých přípravků rozbitých, aspirovaných, exspirovaných, nepoužitelných z důvodů zásahu vyšší moci a zlikvidovaných z důvodu závady)

– zpracování podkladů pro přerozdělování skutečných nákladů (podíl jednotlivé zdravotní pojišťovny na úhradě aplikovaných očkovacích látek, a to včetně jejího podílu na případné ztrátě) mezi jednotlivé zdravotní pojišťovny

– přijímání a vyřizování stížností a reklamací ze strany poskytovatelů zdravotních služeb, případně ve spolupráci s příslušnou zdravotní pojišťovnou a klientským centrem distributora.

 

V roce 2021 Kancelář ZP zrealizovala dva sběry dat od PZS (k 1. 1. 2021 a 1. 7. 2021). Při každém sběru bylo odesláno cca 700 dopisů s urgencemi těm PZS, kteří hlášení nezaslali včas. S oslovenými poskytovateli bylo dále individuálně komunikováno.

 

Procento odevzdaných hlášení bylo více než 98 %

 

Výsledkem zpracování v roce 2021 byly mimo jiné níže uvedené výstupy:

– hodnota očkovacích látek, deponovaných v ordinacích PZS, byla cca 134 mil Kč.

– objem očkovacích látek, dodaných do systému za rok 2020 činil 697 mil Kč.

– cena znehodnocených očkovacích látek za rok 2020 činila 10,7 mil Kč.

– celková ztráta systému činila 38,5 mil Kč (ztrátou očkovacích látek se rozumí neúmyslné znehodnocení očkovací látky z důvodu ležících na straně PZS nebo nesrovnalosti či nepřesnosti evidence dodaných, aplikovaných a skladovaných látek. Ztráta je sledována pouze pro účely statistiky a sledování historického vývoje trendu)