Nezbytná péče

definice, vykázání, úhrada

Definice nezbytné péče

Definice Skupina krytých osob Bližší vymezení
1) Lékařsky  nezbytná zdravotní péče s přihlédnutím k povaze nemoci a předpokládané době pobytu na území jiného státu Všechny osoby, pobývající v jiném státě přechodně Zdravotní péče poskytovaná v zemi pobytu, kterou z lékařského hlediska vyžaduje zdravotní stav osoby, např. včetně operačního zákroku, pooperačních prohlídek a péče, prohlídek v těhotenství, porodu a poporodní péče o matku i novorozence, očkování dle očkovacího průkazu a v případě akutního nebezpečí /tetanus, vzteklina, pravidelné péče a prohlídek v případě chronického onemocnění, kontrol během léčení atd.Nejde o takovou zdravotní péči, za kterou by osoba do jiné země přímo vycestovala, nebo o péči, kterou by zdravotní stav osoby nevyžadoval (např. kosmetická operace, odložitelné preventivní prohlídky).

Péče musí být poskytnuta v takovém rozsahu, aby pacient nemusel odcestovat do země pojištění dříve, než zamýšlel.

V případě chronických onemocnění, vyžadujících pravidelnou péči (dialýza, kyslíková terapie) je třeba, aby pacient před vycestováním domluvil její poskytnutí se zahraničním zdravotnickým zařízením. konkrétním rozsahu a způsobu poskytnutí rozhoduje místní ošetřující lékař

 

DOPORUČENÝ POSTUP PRO POSKYTOVATELE ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB PŘI OŠETŘENÍ ZAHRANIČNÍCH POJIŠTĚNCŮ

1.      NEZBYTNÁ PÉČE

Postup poskytovatele zdravotních služeb při poskytování služeb a jejich vyúčtování se liší v závislosti na tom, jakým dokladem se pojištěnec prokáže. Liší se jak rozsah poskytovaných služeb, tak administrativní postup.

Jaký doklad Jakou péči Jaká další administrativa Jak vyúčtovat
EHIC Nezbytná péče Výpomocná registrace – provádí zdravotnické zařízení primárně elektronicky pomocí eKZP Pod kódem 4, zvláštní faktura a dávka, na základě již přiděleného výpomocného čísla pojištěnce
REPL Nezbytná péče Výpomocná registrace – provádí zdravotnické zařízení primárně elektronicky pomocí eKZP
Žlutý průkaz – nezbytná péče Nezbytná péče žádná*
Potvrzení o registraci – nezbytná péče Nezbytná péče žádná*
XY/CZ 111 Neodkladná péče Výpomocná registrace u ZP – musí pacient
Potvrzení o registraci – neodkladná péče Neodkladná péče žádná*
* předložený doklad je výsledkem již provedené výpomocné registrace, již obsahuje výpomocné číslo pojištěnce nutné pro vyúčtování

 

1.1.          Cizí pojištěnec předložil Potvrzení o registraci nebo žlutý Průkaz pojištěnce

Na Potvrzení o registraci i na žlutém Průkazu pojištěnce je vždy uvedeno, na jaký rozsah péče má pojištěnec nárok (nezbytná péče, plná péče, plánovaná péče) a která česká zdravotní pojišťovna ponese náklady na jeho ošetření. Poskytovatel poskytuje zdravotní péči v tom rozsahu, jaký je uveden.

Potvrzením o registraci nebo žlutým Průkazem pojištěnce se mohou prokazovat cizí pojištěnci s nárokem na nezbytnou péči (např. turisté, vyslaní pracovníci, studenti, uchazeči o zaměstnání), pobývající přechodně v ČR s předpokladem delší doby pobytu, kteří se pro usnadnění své situace předem registrovali u zvolené české zdravotní pojišťovny.

Poznámka: Papírovým Potvrzením o registraci se mohou prokazovat i pojištěnci ze smluvních států (Albánie, Černá Hora, Makedonie, Srbsko, Tunisko, Turecko). V takovém případě by byl na Potvrzení uveden rozsah nároku na nutnou a neodkladnou zdravotní péči.

Za zdravotní péči poskytnutou osobě, která se prokázala žlutým Průkazem pojištěnce nebo Potvrzením o registraci, účtuje poskytovatel české pojišťovně, která Průkaz nebo Potvrzení o registraci vydala, podle Metodiky pro pořizování a předávání dokladů samostatnou fakturou se samostatnými dávkami, pod kódem 4.

1.2.          Cizí pojištěnec předložil Evropský průkaz zdravotního pojištění, nebo Potvrzení dočasně nahrazující EHIC

V těchto případech má cizí pojištěnec nárok na poskytnutí a úhradu nezbytné péče s přihlédnutím k povaze dávek (nemoci) a předpokládané délce pobytu. Pokud cizí pojištěnec předloží některý z těchto dokladů, bude zdravotnickým zařízením ošetřen na účet české smluvní zdravotní pojišťovny. Předložený doklad musí být platný po celou dobu ošetření.

Před samotným vyúčtováním poskytnuté péče zdravotní pojišťovně je třeba pacienta výpomocně zaregistrovat u některé ze smluvních zdravotních pojišťoven. Je-li to vzhledem ke zdravotnímu stavu pacienta možné, požádá zdravotnické zařízení cizího pojištěnce o volbu české smluvní zdravotní pojišťovny. Pokud to vzhledem ke zdravotnímu stavu pacienta možné není, zvolí českou smluvní zdravotní pojišťovnu zdravotnické zařízení. Výpomocná registrace může proběhnout dvěma způsoby:

  1. APLIKACE e-KZP

Prostřednictvím aplikace www.e-kzp.cz, která provede výpomocnou registraci pacienta na základě údajů přenesených z EHICu nebo Potvrzení dočasně nahrazujícího EHIC a přiložením foto/scanu dokladu. Výsledkem výpomocné registrace je Potvrzení o registraci a přidělení českého čísla pojištěnce, na základě kterého může být péče vyúčtována podle Metodiky pro pořizování a předávání dokladů samostatnou fakturou se samostatnými dávkami, pod kódem pojištění 4.

 

  1. Tiskopis Potvrzení o nároku

Vyplněním tiskopisu Potvrzení o nároku, popřípadě pořízením kopie Evropského průkazu, nebo Potvrzení dočasně nahrazujícího Evropský průkaz a jejich zasláním zvolené zdravotní pojišťovně. Popřípadě jinak dle domluvy se zdravotní pojišťovnou.

Zdravotnické zařízení zajistí přepis údajů, uvedených na originálním dokladu, do části A Potvrzení o nároku (viz Přílohy). Sady tiskopisů Potvrzení o nároku jsou k dispozici na zdravotních pojišťovnách. Potvrzení o nároku je též možné vyplnit na www.kancelarzp.cz, v sekci pro zdravotnická zařízení, tiskopisy.

Pokud je vyplňováno potvrzení o nároku, je třeba, aby byla vyplněna i část B, která obsahuje i dobu, po níž hodlá cizí pojištěnec na území České republiky pobývat a kód české zdravotní pojišťovny, kterou si pacient zvolil. Část B Potvrzení o nároku cizí pojištěnec podepíše. Svým podpisem cizí pojištěnec potvrzuje, že nevycestoval do ČR za účelem čerpání zdravotní péče. Jedno vyhotovení Potvrzení o nároku předkládá zdravotnické zařízení výpomocné zdravotní pojišťovně. Jedno vyhotovení Potvrzení o nároku si zdravotnické zařízení ponechá. Další vyhotovení Potvrzení o nároku předá zdravotnické zařízení, tam kde je to vhodné, pacientovi pro účely výběru předepsaného léčivého přípravku v lékárně, popřípadě pro účely vyšetření, pokud na něj pacienta posílá.

Pokud cizí pojištěnec disponuje vlastní kopií (kopiemi) dokladu, nebo pokud tyto kopie vyhotovilo zdravotnické zařízení, není nutné, aby vyplňovalo část A Potvrzení o nároku. Při ošetření je ale vždy třeba předkládat i originál dokladu.

Zdravotnické zařízení vykáže poskytnutou zdravotní péči podle Metodiky pro pořizování a předávání dokladů samostatnou fakturou se samostatnými dávkami, pod kódem pojištění 4. Pokud neproběhla výpomocná registrace před vykázáním péče, je třeba spolu s vykázáním péče doručit zvolené pojišťovně:

  • kopii Evropského průkazu zdravotního pojištění spolu s Potvrzením o nároku, vyplněným v části B, nebo
  • kopii Potvrzení dočasně nahrazujícího EHIC spolu s Potvrzením o nároku, vyplněným v části B, nebo
  • Potvrzení o nároku vyplněné v části A i B
  • Případně dle individuální dohody se ZP

 

1.3.          Cizí pojištěnec nepředložil žádný relevantní nárokový doklad

Jedná se o situaci, kdy se na zdravotnické zařízení obrátí cizí pojištěnec a neprokáže se žádným z výše uvedených dokladů – tj. ani žlutým Průkazem pojištěnce, ani Potvrzením o registraci, Evropským průkazem zdravotního pojištění, ani Potvrzením dočasně nahrazujícím EHIC.

Poznámka: zahraniční národní průkaz pojištěnce, nebo identifikační doklad (občanský průkaz, pas) nezakládá nárok na výpomocné hrazení nákladů českou zdravotní pojišťovnou.

V tomto případě je třeba rozlišit, zda jde o ambulantní ošetření nebo o hospitalizaci.

Jakou péči vyžaduje? Odkud je? Typ péče Jak vyúčtovat?
Neplánovaná péče pojištěnec členského státu ambulantní péče platba přímo od pacienta
nemocniční péče vyžádání náhradního dokladu
osoba z bilaterálního státu ambulantní péče platba přímo od pacienta
nemocniční péče vyžádání náhradního dokladu
osoba ze třetího státu nerozhoduje platba přímo od pacienta
Plánovaná péče nerozhoduje nerozhoduje platba přímo od pacienta

 

AMBULANTNÍ OŠETŘENÍ

Pokud se pacient neprokáže žádným dokladem při ambulantním ošetření, lze od něj požadovat úhradu v hotovosti. Není ale vyloučeno požádat si o náhradní nárokový doklad.

 

HOSPITALIZACE

V případě hospitalizace se nemocnice pokusí získat náhradní nárokový doklad. Pro jeho získání existuje několik cest:

  • Prostřednictvím aplikace e-kzp.cz, která ze zahraničí vyžádá nárokový doklad a po jeho obdržení provede výpomocnou registraci pacienta u zvolené české zdravotní pojišťovny. Výsledkem výpomocné registrace je Potvrzení o registraci a přidělení českého čísla pojištěnce, na základě kterého může být péče vyúčtována podle Metodiky pro pořizování a předávání dokladů samostatnou fakturou se samostatnými dávkami, pod kódem pojištění 4.
  • Prostřednictvím zvolené české smluvní zdravotní pojišťovny, kterou si zvolí cizí pojištěnec, nebo pokud to vzhledem ke zdravotnímu stavu pacienta není možné, zvolí českou smluvní zdravotní pojišťovnu zdravotnické zařízení.
  • Nemocnice si může příslušný doklad ze zahraničí obstarat také sama, a to buď přímo od zahraničních institucí, nebo prostřednictvím osob doprovázejících pacienta.

Pro všechny uvedené cesty obstarání náhradního dokladu ze zahraničí je třeba znát osobní údaje pacienta a název instituce, u které je pojištěn. Pokud není instituce známa, je třeba získat i zahraniční adresu pacienta.

S výjimkou postupu prostřednictvím aplikace e-KZP je třeba získaný doklad předložit zdravotní pojišťovně zvolené pacientem a požádat ji o jeho výpomocnou registraci.