Informace o měření a sledování ukazatelů kvality

Součástí smluvních vztahů zdravotních pojišťoven jsou povinně obecné podmínky kvality a účelnosti poskytování hrazených služeb a kontrolní mechanismus kvality poskytovaných hrazených služeb. I z tohoto důvodu bylo během celého porevolučního vývoje českého zdravotnictví opakovaně voláno po vytvoření systému objektivního měření kvality, případně dalších parametrů zdravotních služeb. Systému, který by umožnil externí a vyvážený pohled. Systému, který by umožňoval kultivaci a zlepšení výsledků poskytovaných zdravotních služeb. Primárně už pouhým poskytnutím informace dotčeným poskytovatelům, umožňujícím srovnání s referenční hodnotou a s ostatními. Sekundárně i dalšími opatřeními, jako je centralizace péče, zavedení pravidelného hodnocení kvality, nebo v nejpokročilejší fázi nabídka bonifikačních programů zdravotních pojišťoven.

„Jen to , co se dá měřit, se dá i řídit a zlepšovat.“

Aby mohl být systém měření a sledování ukazatelů kvality nemocniční i ambulantní zdravotní péče zaveden, byla Kancelář ZP v roce 2019 touto agendou zdravotními pojišťovnami a souběžně i Ministerstvem zdravotnictví ČR pověřena. K měření jsou využívána data zdravotních pojišťoven o vykázaných zdravotních službách.

Aby každý jedinec zjistil, jak je ve svém snažení efektivní a úspěšný, potřebuje se srovnat s ostatními, případně s referenční hodnotou. Na základě tohoto srovnání se může následně zlepšovat.

Na přípravě ukazatelů spolupracujeme s řadou odborných společností, kterým patří za jejich úsilí o transparentnost a zvýšení kvality poskytovaných služeb veliký dík! Zároveň vyzýváme zástupce dalších odborných společností, kteří by měli o spolupráci zájem, aby se nás nezdráhali kontaktovat.

Děkujeme též za spolupráci a zpětnou vazbu těm poskytovatelům, kteří nám poskytují zpětnou vazbu z hlediska verifikace dat, připomínek, návrhů ke zlepšení, nebo prostou podporou našeho úsilí. Našim cílem není kohokoliv ostrakizovat, ale naopak pomoci k orientaci a ke zlepšení.

V anglickém NHS používají pro ukazatele kvality termín „smoke indicators“. Takto bychom chtěli vnímat i námi vytvořené indikátory. Horší hodnota určitě ještě nemusí znamenat problém, ale místo, kde může problém doutnat a vyžaduje si bližší pozornost.

Aktuálně zpracované výstupy z měřených ukazatelů naleznete na Portálu ukazatelů kvality KZP . Jejich podrobný popis naleznete v Katalogu ukazatelů kvality. Další ukazatele jsou rozpracovány a budou postupně přibývat.