Informace o zpracovávaných osobních údajích dle článku 13 a 14 GDPR

Kancelář zdravotního pojištění z.s., se sídlem Nám. W. Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3, IČO: 70938393, zapsaná u Městského soudu v Praze sp. zn. L 64802 (dále také jen „KZP“) tímto jako správce osobních údajů plní vůči subjektům údajů informační povinnost dle čl. 13 a 14 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“). Účelem tohoto dokumentu je informovat subjekty údajů o skutečnosti, jaké kategorie jejich osobních údajů KZP zpracovává, za jakým účelem, na základě jakého právního předpisu, jakým příjemcům mohou být osobní údaje předávány a jaká práva může subjekt údajů vůči KZP uplatnit.

 1. Kontaktní údaje správce:

Kancelář zdravotního pojištění z.s., se sídlem Nám. W. Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3

Doručovací adresa: Nám. W. Churchilla 1800/2, 130 00 Praha

E-mailová adresa: info@kancelarzp.cz, identifikátor datové schránky: 939ut2i

 1. Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:

Ladislav Wagner

Doručovací adresa: Nám. W. Churchilla 1800/2, 130 00 Praha

E-mailová adresa: ladislav.wagner@kancelarzp.cz

 1. Kategorie subjektů údajů

KZP při výkonu předmětu své činnosti zpracovává osobní údaje následujících kategorií subjektů údajů:

 1. Pojištěnci
 2. Osoby hledané Policií ČR při poskytování součinnosti
 3. Lékaři specializovaného pracoviště, jejichž pacient užívá VILP
 4. Poskytovatelé zdravotních služeb za účelem vedení clearingového centra, v němž jsou vedeny informace o očkovacích látkách

 

 1. Účely zpracování osobních údajů a kategorie zpracovávaných osobních údajů

Pojištěnci

A.1 Zpracování osobních údajů pojištěnců za účelem zprostředkování úhrady nákladů na zdravotní péči

·       Účel zpracování: Zpracování osobních údajů českých pojištěnců za účelem přeúčtování a úhrady nákladů na zdravotní péči poskytnutou jim v EU (jiných smluvních státech), včetně nezbytné komunikace mezi zdravotními pojišťovnami a styčnými orgány dotčených států. Zpracování osobních údajů zahraničních pojištěnců za účelem přeúčtování a úhrady nákladů na zdravotní péči poskytnutou jim v ČR, včetně nezbytné komunikace mezi zdravotními pojišťovnami a styčnými orgány dotčených států.

·       Právní základ zpracování: plnění právní povinnosti správce

·       Kategorie subjektů údajů: pojištěnec

·       Kategorie zpracovávaných osobních údajů: jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo, zdravotní pojišťovna, údaje o zdrav. stavu, vyúčtování poskytnuté zdrav. péče

A.2  

Zpracování osobních údajů v souvislosti se zpracováním a výměnou relevantní dokumentace za účelem stanovení práv a povinností pojištěnce z hlediska účasti ve zdravotním pojištění a nároku na úhradu zdravotní péče

·       Účel zpracování: Zpracování osobních údajů pojištěnce v souvislosti s výměnou relevantní dokumentace mezi institucemi ČR, institucemi EU a institucemi smluvních států za účelem stanovení práv a povinností pojištěnce z hlediska účasti ve zdravotním pojištění a nároků na úhradu zdravotní péče.

·       Právní základ zpracování: plnění právní povinnosti správce

·       Kategorie subjektů údajů: pojištěnec

·       Kategorie zpracovávaných osobních údajů: jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo, zdravotní pojišťovna, číslo pojištěnce, bydliště, fotografie, číslo dokladu totožnosti, státní příslušnost, údaje o zdrav. stavu, údaje o pobírání soc. dávek

A.3  

Zpracování osobních údajů zahraničních pojištěnců za účelem vyčíslení nákladů na zdravotní péči čerpanou v ČR zahraničními pojištěnci

·       Účel zpracování: Zpracování identifikačních údajů zahraničních pojištěnců, kteří čerpali zdravotní péči v ČR, za účelem vyčíslení nákladů na poskytnutou zdravotní péči jejich zdravotní pojišťovně.

·       Právní základ zpracování: plnění právní povinnosti správce

·       Kategorie subjektů údajů: pojištěnec

·       Kategorie zpracovávaných osobních údajů: jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo, bydliště, státní příslušnost, zdravotní pojišťovna, údaje o zdrav. stavu (lékařská zpráva), vyúčtování poskytnuté zdrav. péče v ČR včetně dokladu o zaplacení (bankovní údaje)

A.4 Zpracování osobních údajů pojištěnců v souvislosti s předáváním žádostí o nárokový doklad REPL

·       Účel zpracování: Zpracování osobních údajů pojištěnců v souvislosti s předáváním žádostí o nárokový doklad REPL, za účelem úhrady nákladů zdravotní péče.

·       Právní základ zpracování: plnění právní povinnosti správce

·       Kategorie subjektů údajů: pojištěnec

·       Kategorie zpracovávaných osobních údajů: jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo, bydliště, fotografie, číslo dokladu totožnosti, státní příslušnost, údaje o zdrav. stavu

A.5  

Zpracování osobních údajů pojištěnců v souvislosti s předáváním žádostí o nárokový doklad REPL podaných prostřednictvím formuláře na webu

·       Účel zpracování: Zpracování osobních údajů zahraničních pojištěnců v souvislosti s předáváním žádostí o nárokový doklad REPL, nebo S045 za účelem zajištění úhrady nákladů na zdravotní péči poskytnutou v ČR. KZP obdrží žádost pacienta/poskytovatele o náhradní doklad, podanou prostřednictvím webového portálu, kterou pak předává zahraniční kompetentní instituci, nebo styčnému orgánu. Následně KZP obdrží odpověď, kterou předává žadateli. Poskytovatel zdravotních služeb žádá jménem pojištěnce.

·       Právní základ zpracování: plnění právní povinnosti správce

·       Kategorie subjektů údajů: pojištěnec

·       Kategorie zpracovávaných osobních údajů: jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo, bydliště, fotografie, číslo dokladu totožnosti, státní příslušnost

A.6  

Zpracování osobních údajů pojištěnců v souvislosti se zpracováním odpovědí na dotazy, nebo vyřízením žádostí o správní pomoc při zajištění práv a povinností pojištěnců, nebo dalších subjektů (např. zaměstnavatelů)

·       Účel zpracování: Zpracování osobních údajů pojištěnců za účelem vypořádávání dotazů široké veřejnosti, nebo žádostí o správní pomoc, týkajících se zejména účasti v pojištění, zajištění léčby, nároků na péči, aplikovatelné legislativy apod.

·       Právní základ zpracování: plnění právní povinnosti správce

·       Kategorie subjektů údajů: pojištěnec

·       Kategorie zpracovávaných osobních údajů: jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo, bydliště, fotografie, číslo dokladu totožnosti, státní příslušnost, údaje o zdravotním stavu subjektu údajů

A.7  

Zpracování osobních údajů pojištěnců za účelem zjišťování dob a typů pojištění

·       Účel zpracování: Zpracování osobních údajů pojištěnců za účelem zjišťování dob a typů pojištění k žádosti Úřadu práce ČR, dalších státních orgánů ČR nebo zahraničních institucí.

·       Právní základ zpracování: plnění právní povinnosti správce

·       Kategorie subjektů údajů: pojištěnec

·       Kategorie zpracovávaných osobních údajů: jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo, bydliště, státní příslušnost, zdravotní pojištění, číslo dokladu totožnosti, údaje o pojistných dobách

A.8  

Zpracování osobních údajů pojištěnců za účelem určení použitelných právních předpisů pro pojištěnce ve spolupráci s ČSSZ

·       Účel zpracování: Zpracování osobních údajů pojištěnců, za účelem určení použitelných právních předpisů ve spolupráci s ČSSZ.

·       Právní základ zpracování: plnění právní povinnosti správce

·       Kategorie subjektů údajů: osoby, u nichž ČSSZ určila použitelný právní předpis v oblasti sociálního zabezpečení

·       Kategorie zpracovávaných osobních údajů: jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo, bydliště, státní příslušnost, zdravotní pojištění, číslo dokladu totožnosti, údaje o pojistných dobách

A.9  

Zpracování osobních údajů za účelem výkonu kontrolní činnosti

·       Účel zpracování: Zpracování osobních údajů za účelem kontroly plnění povinnosti pojištěnců systému českého zdravotního pojištění – kontrola placení pojistného (vyslané osoby, které mají nadále platit pojistné v ČR).

·       Právní základ zpracování: plnění právní povinnosti správce

·       Kategorie subjektů údajů: pojištěnci, kteří byli vysláni k výkonu činnosti do zahraničí

·       Kategorie zpracovávaných osobních údajů: jméno a příjmení, akademický titul, datum narození, rodné číslo, bydliště, údaje o zaměstnavateli, údaje o pojištění v zahraničí

A.10 Zpracování osobních údajů osob žádajících o vynětí z aplikovatelnosti právních předpisů ČR nebo jiného členského státu

·       Účel zpracování: Zpracování osobních údajů osob, žádajících o vynětí z aplikovatelnosti právních předpisů ČR nebo jiného státu. U aktivních osob KZP poskytuje stanoviska ČSSZ na základě žádostí podaných u ČSSZ. U neaktivních osob zpracuje stanovisko na základě žádosti podané u KZP.

·       Právní základ zpracování: plnění právní povinnosti správce

·       Kategorie subjektů údajů: žadatel o vynětí z právních předpisů určitého členského státu

·       Kategorie zpracovávaných osobních údajů: jméno a příjmení, akademický titul, datum narození, rodné číslo, státní příslušnost, zdrav. pojišťovna, údaje o zaměstnavateli, informace o důvodech k podání žádosti o vynětí

A.11  

Zpracování osobních údajů pojištěnců v souvislosti s vyhledáváním zdravotnických zařízení v EU a ČR vhodných pro pojištěnce z hlediska jejich diagnózy a s informováním o postupech a výši náhrady nákladů za péči v těchto zařízeních

·       Účel zpracování: Zpracování osobních údajů pojištěnců za účelem vyhledávání zdravotnických zařízení v EU a ČR vhodných pro pojištěnce z hlediska jejich diagnózy a poskytnutí informací o postupech a výši náhrady nákladů za péči v těchto zařízeních.

·       Právní základ zpracování: plnění právní povinnosti správce

·       Kategorie subjektů údajů: pojištěnec (plánující čerpat zdrav. péči v ČR nebo v EU)

·       Kategorie zpracovávaných osobních údajů: jméno a příjmení, akademický titul, bydliště, státní příslušnost, zdrav. pojišťovna

A.12  

Zpracování osobních údajů pojištěnců za účelem pomoci s vymáháním nedoplatků pojistného a nákladů na péči

·       Účel zpracování: Zpracování osobních údajů pojištěnců za účelem pomoci s vymáháním nedoplatků pojistného. Správce buď předává žádosti o vymáhání pohledávek zahraničních institucí ČSSZ nebo předává žádosti českých zdravotních pojišťoven zahraniční instituci.

·       Právní základ zpracování: plnění právní povinnosti správce

·       Kategorie subjektů údajů: pojištěnec

·       Kategorie zpracovávaných osobních údajů: jméno a příjmení, akademický titul, datum narození, rodné číslo a místo narození, bydliště, zdrav. pojišťovna, exekuční titul

A.13  

Zpracování osobních údajů pojištěnců za účelem přeúčtování nákladů za ošetření, která byla poskytnuta a vyfakturovaná v EU pojištěnci, na českou pojišťovnu

·       Účel zpracování: Zpracování osobních údajů českých pojištěnců za účelem zprostředkování přeúčtování nákladů na zdravotní péči poskytnutou jim v EU jejich zdravotním pojišťovnám se sídlem v ČR. Správce je „styčným místem“ ve smyslu nařízení (EU) 987/2009.

·       Právní základ zpracování: plnění právní povinnosti správce

·       Kategorie subjektů údajů: pojištěnec

·       Kategorie zpracovávaných osobních údajů: jméno a příjmení, akademický titul, datum narození, rodné číslo, bydliště, státní příslušnost, zdrav. pojišťovna, vyúčtování poskytnuté zdrav. péče

A.14  

Zpracování osobních údajů pojištěnců za účelem evidence a řešení incidentů a změnových požadavků inf. systému AP KZP

·       Účel zpracování: Zpracování osobních údajů pojištěnců za účelem vedení evidence a řešení incidentů a změnových požadavků inf. systému AP KZP.

·       Právní základ zpracování: oprávněné zájmy správce (zpracování je nezbytné k zajištění řádného fungování inf. systému AP KZP spravovaného správcem, kde jsou evidováni jednotliví pojištěnci a informace nezbytné k výkonu předmětu činnosti správce)

·       Kategorie subjektů údajů: pojištěnec

·       Kategorie zpracovávaných osobních údajů: jméno a příjmení, rodné číslo, zdrav. pojišťovna

A.15         Zpracování osobních údajů pojištěnců za účelem vývoje, měření a sledování ukazatelů kvality zdravotních služeb (KZP je v postavení zpracovatele)

 • Účel zpracování: Zpracování pseudonymizovaných osobních údajů pojištěnců zdravotních pojišťoven za účelem objektivního měření a dlouhodobého sledování kvality zdravotních služeb a jejich výstupů
 • Právní základ zpracování: Oprávněné zájmy správce na udržení, nebo zlepšení kvality zdravotních služeb, nasmlouvaných, revidovaných a hrazených ve prospěch pojištěnců
 • Kategorie subjektů údajů: pojištěnec
 • Kategorie zpracovávaných osobních údajů: rok narození, pohlaví

Právním základem pro zpracování osobních údajů pojištěnců jsou:

 1. Osoby hledané Policií ČR při poskytování součinnosti
B.1 Zpracování osobních údajů pojištěnců za účelem poskytování součinnosti Policii ČR při pátrání po osobách

·       Účel zpracování: Zpracování osobních údajů pojištěnců za účelem poskytování součinnosti Policii ČR při pátrání po osobách dle zákona o Policii ČR.

·      Právní základ zpracování: plnění právní povinnosti správce (zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů).

·       Kategorie subjektů údajů: osoba hledaná Policií ČR

·       Kategorie zpracovávaných osobních údajů: jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo, místo narození, bydliště, státní příslušnost, zdravotní pojištění, číslo dokladu totožnosti, údaje o pojistných dobách, údaje o nákladech léčení, údaje o místu léčení/pobytu

 1. Lékaři specializovaného pracoviště, jejichž pacient užívá VILP
C.1 Zpracování osobních údajů lékařů v souvislosti s vedením databáze vysoce inovativních léčivých přípravků

·       Účel zpracování: Zpracování osobních údajů lékařů v souvislosti s vedením databáze VILP zejména za účelem stanovení úhrady VILP a zpracování statistiky předepsaných a užívaných VILP dle dat poskytovatelů zdravotní péče (specializovaných pracovišť).

·       Právní základ zpracování: plnění právní povinnosti správce (zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů; vyhláška č. 376/2011 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů);

·       Kategorie subjektů údajů: lékař specializovaného pracoviště, jehož pacient užívá VILP

·       Kategorie zpracovávaných osobních údajů: jméno a příjmení (název), akademický titul, sídlo, IČO, DIČ, informace o předepsaném VILP

 1. Poskytovatelé zdravotních služeb, za účelem získání informací o očkovacích látkách
D.1 Zpracování osobních údajů poskytovatelů zdravotních služeb v souvislosti s očkováním

·       Účel zpracování: Zpracování osobních údajů poskytovatelů zdravotních služeb v souvislosti s činností Clearingového centra za účelem získání informací o dodaných očkovacích látkách, stavu zásob jednotlivých očkovacích látek, včetně informací o znehodnocených (zlikvidovaných) očkovacích látkách.

·       Právní základ zpracování: plnění právní povinnosti správce (zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů; vyhláška č. 376/2011 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů);

·       Kategorie subjektů údajů: fyzické osoby podnikající oprávněné k poskytování zdrav. služeb

·       Kategorie zpracovávaných osobních údajů: jméno a příjmení (název), akademický titul, sídlo, IČO, DIČ

 

D.2

Zpracování osobních údajů poskytovatelů zdravotních služeb v souvislosti s registrací na Portálu ukazatelů kvality a zpřístupněním výstupů z ukazatelů kvality

·       Účel zpracování: Zpracování osobních údajů poskytovatelů zdravotních služeb v souvislosti s registrací na Portálu ukazatelů kvality hrazených zdravotních služeb

·       Právní základ zpracování: Oprávněné zájmy správce na udržení, nebo zlepšení kvality zdravotních služeb, nasmlouvaných, revidovaných a hrazených ve prospěch pojištěnců

·       Kategorie subjektů údajů: fyzické osoby podnikající, oprávněné k poskytování zdrav. služeb

·       Kategorie zpracovávaných osobních údajů: jméno a příjmení (název), akademický titul, sídlo, IČO, DIČ

 1. Kategorie příjemců osobních údajů

Osobní údaje zpracovávané KZP mohou být v nezbytných případech (tj. v případech stanovených právními předpisy) poskytnuty následujícím subjektům údajů:

 • Zdravotní pojišťovny se sídlem v České republice
 • Zdravotní pojišťovny se sídlem v zahraničí
 • Zahraniční styčný orgán dle vymezení v Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 883/2004, o koordinaci systémů sociálního zabezpečení a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení 883/2004
 • Česká správa sociálního zabezpečení (v rámci zákonné součinnosti)
 • Úřad práce České republiky (v rámci zákonné součinnosti)
 • další orgány státní správy (v rámci zákonné součinnosti)
 • Policie ČR (v rámci zákonné součinnosti)
 • Státní ústav pro kontrolu léčiv a vysoce specializovaná pracoviště poskytovatelů zdrav. služeb (v rámci agendy VIPL)
 1. Předání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci

KZP může v nezbytných případech (tj. případech nezbytných k naplnění právních předpisů – mezinárodních smluv) předávat zpracovávané osobní údaje do následujících třetích zemí: Albánie, Tunisko, Srbsko, Makedonie Černá Hora, Izrael, Turecko. K takovému předání může dojít výhradně na základě bilaterálních mezinárodních smluv kryjících nároky na zdravotní péči uzavřených Českou republikou s uvedenými státy). KZP nepředává osobní údaje mezinárodní organizaci. Předání osobních údajů do uvedených třetích států je založeno na výjimkách obsažených v čl. 96 GDPR a v čl. 49 odst. 1 písm. d) a e) GDPR.

 1. Automatizované zpracování osobních údajů

KZP zpracovává osobní údaje subjektů údajů automatizovaně v následujících případech:

 • Osobní údaje pojištěnců prostřednictvím inf. systému „AP KZP“.
 • Osobní údaje lékařů, jejichž pacienti užívají VILP prostřednictvím inf. systému „Informační systém pro sběr údajů o VILP“.
 • Osobní údaje poskytovatelů zdravotních služeb za účelem vedení Clearingového centra ohledně získání informací o očkovacích látkách prostřednictvím inf. systému „Webový portál pro komunikaci s poskytovateli zdravotních služeb“ a za účelem zpřístupnění výstupů z ukazatelů kvality hrazených zdravotních služeb prostřednictvím „Portálu ukazatelů kvality“.

KZP dodržuje při zpracování osobních údajů prostřednictvím inf. systémů bezpečnostní opatření a záruky odpovídající rizikům pro práva a svobody subjektů údajů a požadavkům GDPR.

 1. Výkon práv subjektů údajů

KZP tímto informuje subjekty údajů o jejich právu požadovat za podmínek stanovených čl. 15 až 20 GDPR přístup ke zpracovávaným osobním údajům, opravu zpracovávaných osobních údajů, výmaz zpracovávaných osobních údajů, omezení zpracování zpracovávaných osobních údajů a právo na přenositelnost zpracovávaných osobních údajů.

KZP tímto informuje subjekty údajů o právu za podmínek stanovených čl. 21 GDPR podat proti zpracování svých osobních údajů námitky.

Výše uvedená práva je zaměstnanec oprávněn uplatnit v písemné listinné (žádost s úředně ověřeným podpisem) nebo elektronické formě (e-mail s kvalifikovaným nebo zaručeným el. podpisem nebo datová schránka) na kontaktních údajích správce uvedených v části 1 shora.

KZP tímto informuje subjekty údajů, že mají možnost podat u Úřadu pro ochranu osobních údajů za podmínek stanovených čl. 77 GDPR stížnost, jestliže se domnívají, že zpracováním jejich osobních údajů je porušeno GDPR.

KZP tímto informuje subjekty údajů, že mají za podmínek stanovených čl. 79 GDPR právo na účinnou soudní ochranu, jestliže mají za to, že jejich práva byla porušena v důsledku zpracování jejich osobních údajů v rozporu s GDPR.

KZP informuje o právu konzultace problematiky zpracování osobních údajů s pověřencem pro ochranu osobních údajů KZP Adamem Anderem, doručovací adresa: Nám. W. Churchilla 1800/2, 130 00 Praha, e-mailová adresa: adam.anderkancelarzp.cz, přičemž je možné po předchozím objednání využít osobní konzultace s pověřencem pro ochranu osobních údajů (symbol v emailové adrese nahraďte @ – zavináčem).

Kancelář zdravotního pojištění z.s.

Praha, dne 15. 3. 2022

JUDr. Ladislav Švec, ředitel