Legislativa ČR – zdravotní pojištění a zdravotní služby

PRÁVNÍ PŘEDPISY ČR UPRAVUJÍCÍ NÁROKY POJIŠTĚNCŮ A PRÁVA PACIENTŮ

Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění
Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách
Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách
Zákon č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě
Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví
Vyhláška Ministerstva zdravotnictví ČR č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci
Úmluva o lidských právech a biomedicíně – č. 96/2001 Sb.m.s.

PRÁVNÍ PŘEDPISY EU UPRAVUJÍCÍ NÁROKY POJIŠTĚNCŮ A PRÁVA PACIENTŮ

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004, o koordinaci systémů sociálního zabezpečení
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 883/2004
Směrnice č. 2011/24/EU o uplatňování práv pacientů v přeshraniční zdravotní péči

ČESKÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY UPRAVUJÍCÍ OBLAST ŘEŠENÍ SPORŮ:

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní
Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách
Zákon ČNR č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické komoře
Zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích
Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník
Zákon č. 141/1961 Sb., trestní řád