Záleží nám na budoucnosti – postavme se společně antibiotické rezistenci!

Antibiotická rezistence je jednou z největších civilizačních hrozeb. Nic neprodloužilo lidský život tak, jako vynález antibiotik. Na pokračování jejich účinnosti do velké míry závisí fungování civilizace tak, jak ji známe. Díky užívání antibiotik i v případech, kdy to není nutné a jejich celkové nadspotřebě se ale stále častěji objevují bakterie, které jsou vůči antibiotikům odolné. Tomuto riziku musíme předejít. V českém prostředí se trend nadužívání antibiotik stále zhoršuje. V tomto aspektu se bohužel stále více vzdalujeme vyspělým státům severu.

Kancelář ZP proto ve spolupráci se zdravotními pojišťovnami, garanty z oblasti všeobecného lékařství, infektologie a Odbornou společností dětských lékařů připravila a zpracovala další sadu ukazatelů preskripce antibiotik. Výsledky jejich měření jsou zveřejněny na Portálu ukazatelů KZP. Lékaři tak mají poprvé možnost srovnání své praxe s požadovanými hodnotami. Tato informace jim umožní upravit předepisování ATB doporučeným postupům a hodnotám. Na zlepšení situace a šíření informací jak ve vztahu k lékařům, tak laické veřejnosti spolupracujeme i s Národním antibiotickým programem.

O zdrženlivost v požadování ATB prosíme ve výše uvedené souvislosti i naše pojištěnce. Nenuťme lékaře k předepisování ATB, pokud to není medicínsky nutné!