Pokuty

Za nesplnění nebo porušení povinností vyplývajících ze zákona může být zdravotní pojišťovnou uložena pokuta, a to pojištěnci do výše 10 000 Kč a zaměstnavateli do výše 200 000 Kč. Při opakovaném nesplnění může být tato pokuta uložena až do výše dvojnásobku uložené pokuty.

Jedná se o následující situace:

  • opětovné nesplnění povinnosti podrobit se preventivní prohlídce
  • byl-li pojištěnec předčasně propuštěn z lůžkové péče pro soustavné hrubé porušování vnitřního řádu poskytovatele lůžkové péče – až do výše 500 Kč
  • za prokázání se při poskytování hrazených služeb průkazem pojištěnce zdravotní pojišťovny, jejímž už není pojištěncem – až do výše 5 000 Kč
  • za nesplnění povinnosti zaměstnavatele podle § 45 odst. 4 uvedeného zákona zaslat zdravotní pojišťovně kopii záznamů o pracovním úraze za uplynulý měsíc – do výše 100 000 Kč. (do 1 roku od chvíle, kdy se ZP dozvěděla, maximálně do 3 let od události)
  • za nesplnění povinnosti spojených s kontrolou podle § 22 odst. 3 písm. a) a b) zák. č. 592/1992 Sb., nepředávání přehledu o platbách pojistného podle § 24 odst. 2 a 3 uvedeného zákona a povinností podle § 25 a za nepoužívání tiskopisu zdravotní pojišťovny podle § 28 – do výše 50 000 Kč (do 2 let od chvíle, kdy se ZP o této skutečnosti dozvěděla, maximálně do 5 let od nesplnění).