Pojistné

Každý, kdo splňuje podmínky účasti ve veřejném zdravotním pojištění (trvalý pobyt nebo zaměstnání), musí hradit pojistné, nebo za něj musí být pojistné hrazeno. Pojistné je hrazeno různým způsobem. Záleží na tom, do které kategorie osob náležíte:

zaměstnanci

– za zaměstnance plní povinnosti související s odvodem pojistného zaměstnavatelé

– za zaměstnance je odváděno pojistné ze zdaňovaného příjmu

– celková výše pojistného činí 13,5 % z vyměřovacího základu, z toho 9 % hradí zaměstnavatel a 4,5 % je strháváno ze mzdy přímo zaměstnanci

osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ)

– OSVČ hradí pojistné formou měsíčních záloh. Zálohy jsou jednou ročně zúčtovány dle skutečně dosaženého příjmu.

– minimální výše záloh je určena jednotně a v roce 2024 činí 2 968 Kč za měsíc

– v rámci ročního zúčtování je uhrazeno pojistné ve výši 13,5 % z vyměřovacího základu. Pro zúčtování je třeba své zdravotní pojišťovně do 1 měsíce od termínu pro podání daňového přiznání odevzdat tzv. Přehled o příjmech a výdajích

– vyměřovacím základem je 50 % příjmů po odečtení výdajů na jejich dosažení, zajištění a udržení

– pokud je vyměřovací základ nižší než minimální vyměřovací základ, odvede OSVČ pojistné z minimálního vyměřovacího základu

osoby bez zdanitelných příjmů (OBZP)

– pokud nepodnikáte, nejste zaměstnán a nespadáte do kategorie pojištěnců, za které hradí pojistné stát, musíte pojistné odvádět z vlastních prostředků

– pojistné OBZP v roce 2024 činí 2 552 Kč za měsíc

tzv. státní pojištěnci

– pokud spadáte do některé zákonem vyjmenovaných kategorií osob, nehradíte pojistné (příspěvek do zdravotního pojištění za vás odvádí stát ze státního rozpočtu).

Státním pojištěncem jste, pokud spadáte do některé z vyjmenovaných kategorií osob:

 • Nezaopatřené děti (vč. studentů do 26 let)
 • Poživatelé důchodů (starobní, invalidní, vdovský, vdovecký, sirotčí)
 • Doktorandi (osoby nad 26 let studující prvně v doktorském studijním programu prezenčně)
 • Příjemci rodičovského příspěvku
 • Ženy na mateřské nebo osoby na rodičovské dovolené
 • Osoby pobírající peněžitou pomoc v mateřství
 • Uchazeči o zaměstnání
 • Osoby pobírající dávku pomoci v hmotné nouzi a osoby s nimi společně posuzované
 • Osoby, které jsou závislé na péči jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost)
 • Osoby pečující o osoby závislé na péči jiné osoby ve stupni II, III anebo stupni IV
 • Osoby pečující o osoby mladší 10 let, které jsou závislé na péči jiné osoby ve stupni I (lehká závislost)
 • Osoby ve výkonu zabezpečovací detence nebo vazby, osoby ve výkonu trestu odnětí svobody nebo osoby ve výkonu ústavního ochranného léčení
 • Osoby celodenně, osobně a řádně pečující alespoň o jedno dítě do 7 let věku nebo nejméně o dvě děti do 15 let věku
 • Příjemci starobní penze na určenou dobu, doživotní penze nebo penze na přesně stanovenou dobu s přesně stanovenou výší důchodu
 • Osoby, které jsou invalidní ve III. stupni nebo které dosáhly věku potřebného pro nárok na starobní důchod, avšak nesplňují další podmínky pro přiznání invalidního důchodu pro invaliditu III. stupně nebo starobního důchodu
 • Osoby s trvalým pobytem na území ČR, příjemci dávek nemocenského pojištění, za které není plátcem pojistného zaměstnavatel ani (z jiného důvodu) stát, které neplatí pojistné ani jako osoby samostatně výdělečně činné
 • Osoby vykonávající dlouhodobou dobrovolnickou službu
 • Mladiství umístění ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy a ochranné výchovy
 • Cizinci s oprávněním k pobytu na území ČR za účelem poskytnutí dočasné ochrany
 • Žadatel o udělení mezinárodní ochrany a jeho dítě narozené na území
 • Cizinci s vízem k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu, a jejich děti narozené na území
 • manželé nebo registrovaní partneři státních zaměstnanců podle zákona o státní službě, pokud je následují do místa jejich vyslání k výkonu práce v zahraničí nebo k výkonu služby v zahraničí