STANOVY

Kancelář zdravotního pojištění z.s.

čl. 1

Úvodní ustanovení

Zdravotní pojišťovny působící v České republice vytvářejí Kancelář zdravotního pojištění z.s., která plní úkoly styčného orgánu a národního referenčního centra pro provádění mezinárodních smluv o sociálním zabezpečení a práva Evropské unie (dále jen „mezinárodní smlouvy“)* a dalších předpisů v oblasti veřejného zdravotního pojištění.
Kancelář zdravotního pojištění z.s., je právnickou osobou dle § 214 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník na základě:
rozhodnutí Rady CMU o změně názvu a právní formy Centra mezistátních úhrad z.s.p.o., evidovaného ve spolkovém rejstříku pod IČ 709 38 393, které se k 1. 1. 2016 mění na Kancelář zdravotního pojištění z.s., dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
rozhodnutím Rady CMU a Rady NRC o sloučení Centra mezistátních úhrad z.s.p.o. s Národním referenčním centrem z.s.p.o., evidovaným ve spolkovém rejstříku pod IČ 865 96 519, kde Centrum mezistátních úhrad z.s.p.o. je nástupnickou právnickou osobou Národního referenčního centra z.s.p.o.
Kancelář zdravotního pojištění z.s., je založena na dobu neurčitou a nabyla právní osobnosti zápisem do spolkového rejstříku.
Kancelář zdravotního pojištění z.s., není založena za účelem podnikání a nesmí provádět žádnou jinou činnost, než která vyplývá z mezinárodních smluv, českých právních předpisů, nebo těchto Stanov.
čl. 2

Název a sídlo spolku

Název spolku podle čl. 1 zní: Kancelář zdravotního pojištění z.s., (zkráceně „Kancelář ZP“).
Sídlem Kanceláře ZP je: nám. W. Churchilla 2, Praha 3

čl. 3

Předmět činnosti

Předmětem činnosti Kanceláře ZP je zajištění společných agend veřejného zdravotního pojištění, vyplývajících z mezinárodních smluv, českých právních předpisů a těchto Stanov, zejména:

zajištění součinnosti jednotlivých ZP
dohody se zahraničními styčnými místy, např. sjednávání a vytváření podmínek pro předávání podkladů pro úhradu věcných dávek zdravotní péče a způsobu této úhrady se styčnými místy v zahraničí,
administrativní zabezpečení finančních operací mezi jednotlivými zdravotními pojišťovnami, Kanceláří ZP a styčnými místy v zahraničí včetně realizace zúčtování
tvorba společné metodiky provádění mezinárodních smluv, shromažďování a distribuce informací potřebných k provádění mezinárodních smluv zdravotními pojišťovnami a jejich smluvními poskytovateli zdravotní péče,
spolupráce s Ministerstvem práce a sociálních věcí a s Ministerstvem zdravotnictví na přípravě předpisů mezinárodního práva a českých právních předpisů, souvisejících s předmětem činnosti Kanceláře ZP
součinnost při řešení sporů včetně spolupráce s příslušnými státními orgány a orgány sociálního zabezpečení,
správní pomoc a poradenská činnost ve vztahu k zahraničním i domácím institucím a pojištěncům, včetně zajištění kalkulace refundovatelné ceny péče na žádost zahraniční instituce
shromažďování, zpracování, evidence a analýzy dat a číselných údajů pro podporu a rozvoj společných činností v oblasti zdravotního pojištění, zpracování dat nutných k zajištění očkování a úhrady léčivých přípravků obsahujících očkovací látky pro pravidelná očkování podle antigenního složení očkovacích látek stanoveného Ministerstvem zdravotnictví (clearingové centrum) a dat o vysoce inovativních léčivých přípravcích
zajištění dokladů, datových sad, datového rozhraní a odpovídajících metodik pro podporu a rozvoj společných činností v oblasti zdravotního pojištění, včetně správy a rozvoje informačního systému pro realizaci mezinárodních smluv.
činnost v rámci orgánů EU
plnění dalších úkolů dle vyžádání Rady Kanceláře ZP, členských zdravotních pojišťoven České republiky, případně orgánů státní správy, věcně souvisejících s předmětem činnosti Kanceláře ZP dle předchozích bodů tohoto článku.

čl. 4

Vznik a zánik členství

Novým členem Kanceláře ZP se může stát každá zdravotní pojišťovna, působící v České republice. Předpokladem přijetí je podání písemné přihlášky, v níž se zdravotní pojišťovna zaváže plnit Stanovy Kanceláře ZP. Členství vzniká dnem, kdy o přijetí za člena rozhodne Rada Kanceláře ZP.
Členství v Kanceláři ZP zaniká:
rozhodnutím člena o vystoupení z Kanceláře ZP, toto rozhodnutí je člen povinen sdělit Kanceláři ZP písemně; členství v Kanceláři ZP zaniká prvním dnem třetího měsíce od doručení písemného rozhodnutí Kanceláři ZP. Zánikem členství nezaniká povinnost člena k provedení vyúčtování mezistátních úhrad a provozních nákladů za dobu jeho členství,
ztrátou právní osobnosti člena Kanceláře ZP,
vyloučením člena Kanceláře ZP pro opakované nebo závažné porušování ustanovení těchto stanov. Členství zaniká prvním dnem třetího měsíce od doručení písemného rozhodnutí Kanceláře ZP. Zánikem členství nezaniká povinnost člena k provedení vyúčtování mezistátních úhrad a provozních nákladů za dobu jeho členství.
odejmutím povolení členské zdravotní pojišťovně k provádění veřejného zdravotního pojištění. Zánikem členství nezaniká povinnost člena k provedení vyúčtování mezistátních úhrad a provozních nákladů za dobu jeho členství.

čl. 5

Práva a povinnosti členů

Členové Kanceláře ZP uplatňují prostřednictvím delegovaných zástupců Kanceláře ZP tato práva:
volit a být volen do orgánů Kanceláře ZP a podílet se na rozhodování o všech záležitostech a činnostech Kanceláře ZP v rozsahu a způsobem upraveným v těchto Stanovách,
být informován o všech záležitostech a činnostech Kanceláře ZP,
kontrolovat doklady a písemnosti Kanceláře ZP,
nahlížet do všech dokladů a písemností Kanceláře ZP.
Povinnosti členů:
napomáhat podle svých možností činnosti Kanceláře ZP,
řídit se stanovami a přijatými rozhodnutími Kanceláře ZP,
platit řádně a včas zálohy na podíl nákladů spojených s činností Kanceláře ZP

čl. 6

Organizační struktura a orgány Kanceláře ZP

Orgány Kanceláře ZP jsou:
Rada Kanceláře ZP
ředitel

čl. 7

Rada Kanceláře ZP

Rada Kanceláře ZP je nejvyšším orgánem spolku, který je složen ze zástupců svých členů, přičemž každý člen deleguje do tohoto orgánu jednoho stálého zástupce a dva náhradníky.
Rada Kanceláře ZP:
rozhoduje o mandátu pro jednání o zásadních otázkách předmětu činnosti Kanceláře ZP (viz čl. 3 bod 1-11) a schvaluje podkladové materiály pro jednání a jejich výsledky,
schvaluje změny Stanovy
volí a odvolává ředitele,
rozhoduje o přijetí za člena Kanceláře ZP
schvaluje rozpočet na vlastní činnost Kanceláře ZP,
kontroluje činnost Kanceláře ZP, vedení účetnictví,
schvaluje výsledek hospodaření a výroční zprávu,
rozhoduje o zrušení Kanceláře ZP s likvidací nebo o její přeměně
schvaluje pořízení dlouhodobého majetku dle čl. 11, odst. 8
rozhoduje o vyloučení člena Kanceláře ZP
Rada Kanceláře ZP se schází nejméně čtyřikrát ročně a dále dle potřeby. Rada Kanceláře ZP volí na první schůzi předsedajícího pro řízení této schůze. Na každé schůzi volí předsedajícího, který svolává další Radu Kanceláře ZP, řídí ji a plní funkci koordinátora mezi Radou Kanceláře ZP a ředitelem Kanceláře ZP.
Projednání otázek souvisejících s plněním funkce styčného místa pro provádění mezinárodních smluv v Radě Kanceláře ZP se má právo zúčastnit i zástupce Ministerstva práce a sociálních věcí, Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva financí s hlasem poradním.
čl. 8

Ředitel

Ředitel je statutárním zástupcem Kanceláře ZP a může být zároveň jejím zaměstnancem. Ředitele volí a odvolává Rada Kanceláře ZP. Ředitel musí pro výkon své funkce splňovat podmínky stanovené §152 a §153 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění a nesmí být u něj dána žádná z překážek pro výkon funkce člena statutárního orgánu ve smyslu §63 až 67, respektive člena představenstva ve smyslu §441 a §442 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění. Podepisování za Kancelář ZP se děje tak, že k názvu připojí ředitel svůj podpis.
.

čl. 9

Hlasování

Rada Kanceláře ZP, je usnášeníschopná, jsou-li přítomni zástupci členů, kteří disponují nejméně 75% ze všech hlasů Rady Kanceláře
Celkový počet hlasů je 100 a je rozdělen mezi jednotlivé členy Kanceláře ZP podle aktuálního počtu pojištěnců se zohledněním skutečnosti, že každá zdravotní pojišťovna je samostatným právním subjektem. Pro získání hlasu v Radě Kanceláře ZP musí členská zdravotní pojišťovna registrovat nejméně 50 000 pojištěnců. Způsob výpočtu aktuálního počtu hlasů jednotlivých zdravotních pojišťoven je upraven klíčem uvedeným v příloze č. 1. Usnesení Rady Kanceláře ZP jsou přijímána nadpoloviční většinou všech hlasů členů Rady Kanceláře Usnesení o způsobu přeúčtování mezi styčnými orgány vyžaduje souhlas všech členů Rady Kanceláře ZP. Usnesení o znění a změnách Stanov a o volbě a odvolání ředitele vyžadují dvoutřetinovou většinu všech hlasů Rady Kanceláře ZP.
Aktualizace počtu hlasů dle bodu 2) tohoto čl. se provádí 1x ročně, vždy k 1.1. Pro stanovení počtu pojištěnců příslušné zdravotní pojišťovny se použije počet pojištěnců z 12. přerozdělení před opravou. Další aktualizace počtu hlasů dle bodu 2) se provede k prvnímu dni měsíce následujícího po měsíci, ve kterém nová členská zdravotní pojišťovna dosáhla dle příslušného přerozdělení před opravou počtu 50 000 pojištěnců. Aktualizace počtu hlasů dle bodu 2) se dále provede vždy k prvnímu dni měsíce následujícího po měsíci, ve kterém zaniklo členství zdravotní pojišťovny v souladu s čl. 4, odst.2) Stanov.
Zástupce podle čl. 7 odst. 4 v Radě Kanceláře ZP je oprávněn požádat o pozastavení realizace usnesení Rady Kanceláře ZP na dobu nejdéle 60 dnů; je-li důvodem rozpor s obsahem příslušné mezinárodní smlouvy, Rada Kanceláře ZP požadavku vyhoví. Zdůvodnění výhrady k usnesení předloží výše uvedený zástupce Radě Kanceláře ZP, která znovu posoudí usnesení a v případě, že bude trvat na původní verzi, podléhá usnesení schválení správními radami jednotlivých ZP.

čl. 10

Stálé pracoviště CMU

Kancelář ZP má stálé pracoviště ve svém sídle. Počet zaměstnanců je určován Radou Kanceláře ZP dle potřeby spojené se zajištěním předmětu činnosti.
.

čl. 11

Hospodaření

Prostředky potřebné k financování provozu Kanceláře ZP získává Kanceláře ZP od svých členů (zdravotních pojišťoven) formou záloh na činnost. Dalším zdrojem jsou úroky z bankovních účtů, které Kancelář ZP zřizuje a z případných kladných kurzových rozdílů.
Jednotlivé zdravotní pojišťovny složí finanční zálohy na činnost Kanceláře ZP. Podíl z celkové výše zálohy připadající na jednotlivou ZP se vypočte podle poměru pojištěnců veřejného zdravotního pojištění, které měla každá ZP v předchozím roce. Pro stanovení počtu pojištěnců příslušné zdravotní pojišťovny se použije počet pojištěnců z 12. přerozdělení před opravou.
Výše příspěvku na činnost Kanceláře ZP hrazená novým členem Kanceláře ZP za rok, ve kterém došlo k přijetí, je určena dodatečně podle poměru počtu pojištěnců této ZP k celkovému počtu pojištěnců veřejného zdravotního pojištění při 12. přerozdělení před opravou v daném roce. Takto určená částka bude finančně vypořádána v rámci 1. dílčí zálohy, tj. bude připočtena k 1. dílčí záloze hrazené novým členem na činnost Kanceláře ZP v následujícím roce. O takto stanovenou částku se poměrně sníží 1. dílčí zálohy ostatních ZP na činnost v následujícím roce.
Při uzavírání účetnictví (hospodaření) se provede vyúčtování nákladů Kanceláře ZP vůči poskytnutým zálohám. Zohlední se vnitřní výnosy Kanceláře ZP (bankovní úroky, kladné kurzové rozdíly) a je-li výsledkem ztráta, rozdělí se způsobem dle odst. 2 mezi jednotlivé ZP.
Kancelář ZP účtuje podle vyhlášky MF ČR č. 504/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů a podle účtové osnovy a postupů účtování pro nevýdělečné organizace.
Pro zajištění činností Kanceláře ZP prováděných podle těchto stanov zřizuje Kancelář ZP bankovní účty v tuzemské bance.
Hospodaření, účetnictví a účetní závěrka Kanceláře ZP podléhá auditu.
Při svém hospodaření postupuje Kancelář ZP podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění. Kancelář ZP nesmí nabývat nemovitosti. Pořízení dlouhodobého majetku schvaluje Rada Kanceláře ZP a toto pořízení podléhá právu veta jednotlivých členů Kanceláře ZP. Ministerstvo zdravotnictví ČR může poskytnout na činnost Kanceláře ZP finanční prostředky, jako nenávratnou dotaci. V případě, že neurčí tituly použití těchto prostředků, slouží tyto k úhradě zřizovacích a provozních nákladů Kanceláře ZP. V hospodaření Kanceláře ZP se započítají jako výnos a v jejich výši je snížena výše záloh na úhradu nákladů od jednotlivých ZP.
Členové Kanceláře ZP neručí za její dluhy

čl. 12

Zánik Kanceláře ZP

Kancelář ZP zaniká:
výmazem ze spolkového rejstříku provedeným na základě rozhodnutí Kanceláře ZP
výmazem ze spolkového rejstříku provedeným na základě rozhodnutí soudu
Nepřejde-li majetek spolku na právního nástupce, provede se jeho likvidace.

V Praze dne 1. 1. 2016