Oznamovací povinnost

Jste-li pojištěncem českého veřejného zdravotního pojištění, máte povinnost oznámit některé skutečnosti své zdravotní pojišťovně (osobně nebo písemně, popřípadě prostřednictvím portálu nebo přes datovou schránku).

Takto je ze zákona povinné oznamovat:

– narození pojištěnce (oznamuje zákonný zástupce do osmi dnů ode dne narození zdravotní pojišťovně, u které je pojištěna matka dítěte (ev. otec dítěte) v den jeho narození.

– změnu jména, příjmení, trvalého pobytu nebo rodného čísla (do 30 dnů ode dne, kdy ke změně došlo).

– zahájení a ukončení samostatné výdělečné činnosti (do osmi dnů ode dne, kdy je činnost zahájena nebo ukončena). Pojištěnec podnikající na základě živnostenského oprávnění splní tuto povinnost i tehdy, učiní-li oznámení příslušnému živnostenskému úřadu.

– zaměstnavateli svou zdravotní pojišťovnu, případně změnu zdravotní pojišťovny (do 8 dnů).

–  zdravotní pojišťovně nástup do zaměstnání a jeho ukončení, pokud tuto svou povinnost nesplnil zaměstnavatel (ten je povinen hlásit nové zaměstnance, nebo ukončení zaměstnání nejpozději do osmi dnů).

– přechod do kategorie tzv. osob bez zdanitelných příjmů OBZP (do 8 dnů).

– skutečnosti rozhodné pro vznik nebo zánik povinnosti státu platit pojistné (do 8 dnů). Za osoby nezletilé nebo osoby bez způsobilosti k právním úkonům plní tuto povinnost zákonný zástupce.

– ztrátu nebo poškození průkazu pojištěnce (do 8 dnů).

Další povinnosti:

-prokazovat se při čerpání péče průkazem (evropský průkaz zdravotního pojištění nebo doklad, který ho dočasně nahrazuje)

-při zániku zdravotního pojištění vrátit průkaz pojištěnce (do 8 dnů)

Pojištění zaniká, pokud:

  • nesplňujete podmínku trvalého pobytu ani zaměstnání na území ČR
  • jste se stal pojištěncem jiného státu EU, EHP, Švýcarska, Velké Británie nebo smluvního státu (typicky v důsledku výdělečné činnosti v zahraničí, nebo pokud jste neaktivním manželem/manželkou/dítětem osoby výdělečně činné a pojištěné v uvedených zemích)

Průkaz by měl být vrácen i při změně zdravotní pojišťovny či při odhlášení v důsledku dlouhodobého pobytu v zahraničí.