Informace o možnosti měření dekubitů

Řešení významného problému ošetřovatelské péče

Kancelář ZP (KZP) převzala projekt „Sledování dekubitů jako indikátoru kvality ošetřovatelské péče na národní úrovni“ realizovaný v gesci Pracovní skupiny pro kvalitu zdravotní péče MZ. KZP tak se spolupracujícími nemocnicemi již více než 10 let realizuje a rozvíjí šetření dekubitů  a další vývoj standardizovaných ukazatelů kvality ošetřovatelské práce s využitím již vypracované metodiky prevalenčního sběru dat.

Motivačním faktorem pro realizaci projektu byla potřeba řešení významného problému ošetřovatelské péče. Výskyt dekubitů vede k utrpení pacientů, k pocitu selhání sester, k prodlouženému pobytu v nemocnici a výrazným dodatečným nákladům na péči.

Důvody sledování jsou především preventivní (ochrana pacienta před dalšími komplikacemi v průběhu hospitalizace), ale i ekonomické (nákup efektivních zdravotnických prostředků, minimalizace nákladů na zbytečně vznikající dekubity).

Přínosy:

– zvýšení bezpečí, spokojenosti a kvality života pacientů
– identifikace, vyhodnocení rizikových faktorů a aplikace preventivních opatření
– správné pochopení a používání modifikované škály dle Nortonové
– správné vyhodnocení stupně postižení tkání u zjištěného dekubitů dle Hibbsové
– dosažení úspor minimalizací zbytečných komplikací s vynakládáním dodatečných lidských, materiálových a finančních zdrojů
– pozitivní efekt při získávání akreditace zdravotnického zařízení
– podpora dalšího rozvoje kvalitní ošetřovatelské péče
– zvýšení pozornosti managementů zdravotnických zařízení na preventivní opatření s cílem snížení jejich výskytu

Cíle:

Hlavním očekávaným efektem a cílem projektu je kromě ZVYŠOVÁNÍ KVALITY, BEZPEČÍ A EFEKTIVITY zdravotní péče také další testování ukazatelů výskytu dekubitů a vytvořené metodiky v praxi (sběr dat o riziku, výskytu, původu a závažnosti dekubitů, o informace o pacientech s rizikem vzniku dekubitu a o informace o pacientech s dekubitem).

Pro koho je projekt určen:

Projekt „Šetření dekubitů na národní úrovni“ byl a je určen všem poskytovatelům zdravotní péče, kteří chtějí zlepšit kvalitu ošetřovatelské péče a zároveň tak posilovat svou pozici mezi ostatními zdravotnickými zařízeními. Informace získané sběrem dat jednotlivými klinikami, odděleními a stanicemi nemocnice či jinými zdravotnickými zařízeními jsou cenným podkladem pro jejich management při zkvalitňování služby pacientům a odstraňování nedostatků ve zdravotní péči.

Co nabízíme:

Šetření dekubitů podle otestované jednotné METODIKY schválené Ministerstvem zdravotnictví ČR
SROVNÁNÍ ukazatelů podle vypočítaných REFERENČNÍCH HODNOT

a s tím související služby:

  • NASTAVENÍ A PŘÍSTUP DO WEBOVÉHO ROZHRANÍ:
    pro podporu sběru dat byl vytvořen aplikační software (ASW) zajišťující standardizovaný sběr dat podle metodiky podpůrné funkce jako je výpočet a publikace spočítaných výsledků jednotlivých šetření
  • aplikace umožnuje import z nemocničních informačních systémů prostřednictvím XML rozhranní

VYHODNOCENÍ SBĚRU VÝSKYTU DEKUBITŮ A VEDENÍ DATABÁZE:
– primární a odvozené ukazatele za jednotlivá oddělení, skupiny oddělení a poskytovatele;
– referenční hodnoty za celou databázi;
– výpočty stejných ukazatelů v agregaci více šetření v průběhu jednoho roku;
– vytvoření systému sledování a porovnávání údajů o výskytu dekubitů mezi zdravotnickými zařízeními

Příklady výstupů:

Následující dva soubory – Hlavní report šetření a Report dle oborů jsou příkladem výstupů, které získává zdravotnické zařízení po sběru a vyhodnocení šetření. Obsahuje nejen informace o pacientech a dekubitech v daném zdravotnickém zařízení, ale také přináší srovnání ukazatelů podle vypočítaných referenčních hodnot. Číselné údaje jednotlivých ukazatelů jsou doprovázeny grafickým znázorněním. Výstupy prevalenčních šetření jsou sledovány a porovnávány dle oborů. Součástí komplexní zprávy o šetřeních jsou také časové řady vývoje ukazatelů.

Hlavní report šetření
Report dle oboru