Jsem pracovník, bydlící v jiném členském státě EU

Na jaký rozsah péče mám nárok? 

Máte nárok na plnou péči podle předpisů státu bydliště i podle předpisů ČR.

Pokud jde ale o pendlera, tzn. pracovníka, který se nejméně jednou týdně vrací do státu bydliště a je pojištěn v Dánsku, Finsku, Chorvatsku, Irsku, Islandu, Norsku, Švédsku a ve Velké Británii, mají jeho rodinní příslušníci ve státě pojištění nárok pouze na lékařsky nezbytnou péči.
Posouzení, zda pracovník bydlí v jiném státě, je v kompetenci instituce v místě pojištění.

a) Pracuji v ČR a bydlím v jiném členském státě EU

Příklad 1
Polský pendler zaměstnaný v České republice a bydlící v Polsku má spolu se svými nezaopatřenými rodinnými příslušníky nárok na plnou zdravotní péči v Polské republice i v České republice. Náklady nese česká pojišťovna. Posouzení, zda pracovník bydlí v Polsku,  je v kompetenci české zdravotní pojišťovny.

Postup
Pokud jste českým pojištěncem z titulu výkonu výdělečné činnosti na území České republiky a přitom bydlíte na území jiného státu, můžete požádat svou českou zdravotní pojišťovnu o vystavení formuláře S1, nebo o zaslání elektronického nárokového dokladu S072 přímo pojišťovně v místě bydliště (musíte pro tento účel oznámit, o kterou pojišťovnu jde).

Česká zdravotní pojišťovna posoudí, zda máte bydliště v jiném státě. Pokud ano, vystaví vám formulář S1 (případně zašle S072 elektronicky přímo zahraniční pojišťovně).

Formulář S1 předložte nositeli zdravotního pojištění (zdravotní pojišťovně) v místě svého bydliště. Pokud byl zaslán nárokový doklad S072 elektronicky, má ho  zahraniční pojišťovna k dispozici okamžitě po odeslání.

Budete u zdravotní pojišťovny v místě bydliště spolu se svými nezaopatřenými rodinnými příslušníky zaregistrován.

Česká zdravotní pojišťovna bude instituci, která vás registrovala, hradit náklady na plnou zdravotní péči poskytovanou v místě bydliště vám i vašim nezaopatřeným rodinným příslušníkům.

Nárok na plnou zdravotní péči máte samozřejmě i v České republice. Můžete si tak spolu s rodinou vybrat, zda chcete být léčen ve státě bydliště nebo v České republice.

Pokud vaši nezaopatření rodinní příslušníci spadají do některé kategorie osob, za něž je v České republice plátcem pojistného stát, nebudou muset sami do českého systému přispívat. Pro tento účel je nutné, abyste předložil české zdravotní pojišťovně doklady o jejich situaci z hlediska placení pojistného (například potvrzení o studiu u dítěte staršího 14 let). Pokud by byli podle českých předpisů považováni za osoby bez zdanitelných příjmů (samoplátce), budou muset hradit pojistné do českého systému sami, případně vaším prostřednictvím.

Pokud se jakýmkoliv způsobem změní vaše situace nebo situace vašeho rodinného příslušníka, jste povinen bez prodlení informovat vaši českou zdravotní pojišťovnu. Jde typicky o skutečnost, že váš rodinný příslušník začal vykonávat výdělečnou činnost, že jste změnil stát bydliště, že jste začal vykonávat výdělečnou činnost i v jiném státě atd. V případě nesplnění oznamovací povinnosti můžete být vystaven postihu podle českých právních předpisů.

 

c) Jsem český pracovník, pojištěný v ČR, přestože fyzicky pracuji nebo bydlím v jiném státě EU, EHP či ve Švýcarsku
– typicky čeští diplomaté, dlouhodobě vyslaní pracovníci, pracovníci s výjimkou nebo ženy na mateřské (rodičovské) dovolené s trvajícím pracovním poměrem v ČR bydlící v jiném státě

Příklad 3
Český diplomat, pobývající s rodinou v zemi vyslání po dobu delší než rok, má spolu se svými nezaopatřenými rodinnými příslušníky v zemi vyslání i v ČR nárok na plnou zdravotní péči na účet české zdravotní pojišťovny.

Postup
Požádejte svou českou zdravotní pojišťovnu o vystavení formuláře S1. Česká zdravotní pojišťovna posoudí, zda máte bydliště v jiném státě. Pokud ano, vystaví vám formulář S1. Tento formulář předložte nositeli zdravotního pojištění (zdravotní pojišťovně) v místě svého bydliště. Pokud je vám pojišťovna v místě bydliště známa, můžete také českou ZP požádat o zaslání elektronického nárokového dokladu S072  přímo této instituci.

U zdravotní pojišťovny v místě bydliště budete spolu se svými nezaopatřenými rodinnými příslušníky zaregistrován.

Česká zdravotní pojišťovna bude instituci, která vás registrovala, hradit náklady na plnou zdravotní péči poskytovanou v místě bydliště vám i vašim nezaopatřeným rodinným příslušníkům.

Nárok na plnou zdravotní péči máte samozřejmě i v České republice.