Měření a sledování kvality

Motto: „Co se dá měřit, dá se i řídit a zlepšovat.“

Měření a sledování kvality

Motto: „Co se dá měřit, dá se i řídit a zlepšovat.“

Hlavním cílem ukazatelů kvality zdravotních služeb je poskytnout cílovým uživatelům výsledky objektivního měření a sledování těch parametrů, které mají vazbu na kvalitu zdravotních služeb. Dáváme touto cestou pojišťovnám, ale i poskytovatelům, státním orgánům, lékařům a odborným společnostem potřebná zdravotnická data pro jejich lepší rozhodování a zlepšování kvality. Jsme přesvědčeni, že při správné volbě ukazatelů a rozumné spolupráci mezi zúčastněnými lze měřením a srovnáváním kvality péče výrazně zlepšit a zefektivnit léčbu pacientů v ČR.

Aby každý jedinec zjistil, jak je ve svém snažení efektivní a úspěšný, potřebuje se srovnat s ostatními, případně s referenční hodnotou. Na základě tohoto srovnání se může následně zlepšovat.

Sledování kvality nasmlouvaných služeb je jedním z předpokladů  korektního naplnění úkolů zdravotních pojišťoven. Tento cíl nelze omezit na jednu pojišťovnu. I proto spolu zdravotní pojišťovny sdružené v Kanceláři zdravotního pojištění (KZP) začaly od roku 2019 na vytváření indikátorů úzce spolupracovat. KZP navázala na dřívější projekty a v nich nabyté metodické zkušenosti.

Nový náhled na sledování ukazatelů kvality péče dokládají trendy ve zdravotnictví dalších vyspělých států. Stále více se upřednostňuje přístup value-based health care a real world evidence (analýzy dat přímo z praxe) ve srovnání s mnohdy překonanými závěry kontrolovaných studií a virtuálními premisami.

V anglickém NHS používají pro ukazatele kvality termín „smoked indicators“. Takto bychom chtěli vnímat i námi vytvořené indikátory. Horší hodnota určitě ještě nemusí znamenat problém, ale místo, které může doutnat a vyžaduje si bližší pozornost.

Jednotlivé ukazatele (strukturální, procesní i výsledkové) důsledně projednáváme v rámci expertních panelů, složených z odborníků KZP, zdravotních pojišťoven, ale i zástupců dané klinické odbornosti. Při schválení ukazatele klademe důraz především na jeho vědeckou správnost, dostatečnost dat a jeho praktickou využitelnost. Výstupy přitom opíráme o zahraniční či národní studie a analýzy, případně o doporučení odborné společnosti.

Primárně předpokládáme, že ukazatele využijí poskytovatelé pro svou interní potřebu. Na Portálu ukazatelů proto umožňujeme poskytovatelům seznámit se s výstupy svého zdravotnického zařízení a porovnat je s ostatními srovnatelnými poskytovateli (v anonymizované podobě). Naopak zdravotním pojišťovnám slouží výstupy jako jeden z podkladů pro přípravu smluvní politiky, včetně možnosti bonifikace na základě exaktních výsledků poskytovatele.

Jde nám o partnerskou a kolegiální diskuzi nad rozdíly v poskytování zdravotních služeb a z toho plynoucími možnostmi jejich zlepšení. Cílem není “penalizace”, ale vzájemná spolupráce na zlepšování kvality.

V budoucnu bychom také chtěli v rámci a mezích svobodného přístupu k informacím přispět zveřejněním vybraných údajů (například počtu výkonů) ke zlepšení orientace laické veřejnosti v nabídce zdravotních služeb v ČR. Jsme přesvědčeni, že v rozumné míře může zveřejnění vést ke zlepšení kvality péče.