Pobyt mimo ČR (turisté, studenti)

Úhrada nezbytné péče v jiném státě

Na co mám nárok, pokud jsem turista, student, vyslaný pracovník

Na jaký rozsah péče mám nárok?

Máte nárok na lékařsky nezbytnou zdravotní péči s přihlédnutím k povaze dávek (nemoci) a předpokládané době pobytu na území jiného státu. Péče má být poskytována tak, aby se pacient nemusel vracet do země pojištění dříve, než původně zamýšlel. Nesmí jít o plánované vycestování za péčí.

(Poznámka U smluvních států, tedy Turecka, Srbska, Černé Hory a Makedonie je všeobecně rozsah zdravotní péče omezen pouze na nutnou a neodkladnou zdravotní péči. Postup pro uplatnění nároků v těchto zemích naleznete ve zvláštní části v členění dle jednotlivých zemí.)

Co zařídit před vycestováním?

 • Pokud nemáte platný Evropský průkaz zdravotního pojištění, požádejte o něj na pobočce své zdravotní pojišťovny.
 • Pokud vám jej nestihne vydat v potřebné době, požádejte ji o vystavení papírového Potvrzení dočasně nahrazujícího Evropský průkaz zdravotního pojištění.
 • V případě, že trpíte chronickým onemocněním, a víte, že budete během pobytu potřebovat určitou péči (např. dialýzu nebo chemoterapii), je třeba její poskytnutí v zemi pobytu ještě před odjezdem se zdravotnickým zařízením předjednat.

Dodatečné zaslání Potvrzení

Pokud u sebe z nějakého důvodu (ztráta, odcizení) nemáte při pobytu v daném státě Evropský průkaz zdravotního pojištění, můžete odtud svou českou zdravotní pojišťovnu kdykoliv kontaktovat a požádat o zaslání Potvrzení dočasně nahrazujícího Evropský průkaz zdravotního pojištění. O dodatečné zaslání můžete požádat sám nebo prostřednictvím místního nositele zdravotního pojištění, v případech hospitalizace vám muže být ochotna dodatečné zaslání Potvrzení zprostředkovat přímo nemocnice. Potvrzení dočasně nahrazující Evropský průkaz zdravotního pojištění vám musí být na vyžádání dodatečně zasláno

Lékařské ošetření na území jiného členského státu

 • S Evropským průkazem zdravotního pojištění (nebo s Potvrzením dočasně nahrazujícím Evropský průkaz zdravotního pojištění) navštivte v případě potřeby přímo smluvní zdravotnické zařízení nebo lékaře. Za účelem získání informací o smluvních lékařích je možné se obrátit na místní pojišťovnu.
 • Informace o smluvních zdravotnických zařízeních vybraných států
 • Registrace u místní zdravotní pojišťovny před návštěvou lékaře po vás nesmí být vyžadována, i když je v některých státech možná.
 • Pokud lékaři v jiném členském státě předložíte Evropský průkaz zdravotního pojištění nebo papírové Potvrzení dočasně nahrazující Evropský průkaz, máte nárok na lékařsky nezbytnou zdravotní péči za stejných podmínek jako místní pojištěnci. To zejména znamená, že místní systém zdravotního pojištění za vás zaplatí ošetření do té výše, jakou by zaplatil za svého pojištěnce.
 • Léky obdržíte v lékárnách na recept, který vám vystaví lékař. Při vyzvednutí léku je třeba se prokázat Evropským průkazem zdravotního pojištění nebo Potvrzením dočasně nahrazujícím Evropský průkaz.
 • V případě potřeby nemocniční péče vám ošetřující lékař vystaví doporučení k hospitalizaci.
 • V akutních případech je možné se obracet přímo na nemocnici s Evropským průkazem zdravotního pojištění (nebo s Potvrzením dočasně nahrazujícím Evropský průkaz zdravotního pojištění).
 • Sazby spoluúčastí za ošetření, léky a hospitalizaci.

 Upozornění

 • Počítejte s tím, že ve většině států se za péči připlácí, a může proto po vás být vyžadováno zaplacení části účtu v hotovosti, i když jste předložil Evropský průkaz zdravotního pojištění.
 • Případný převoz zpět na území České republiky není kryt a musíte si jej sami zaplatit. Česká ZP může na základě svého uvážení ve výjimečných případech zaplatit pouze převoz z Německa, Slovenska, Srbska a Černé Hory.
 • V některých státech musíte zaplatit při ambulantním ošetření celý účet a s tímto účtem zajít na tamní zdravotní pojišťovnu (např. Francie) – viz zvláštní část (případně požádat o refundaci českou zdravotní pojišťovnu po návratu).
 • Upozorňujeme vás, že pokud požádáte o přivolání lékaře hotelovou službu, přivolají k vám zpravidla privátního hotelového lékaře, který není napojen na místní veřejný systém.
 • V případě stížnosti na postup lékařů či institucí v zahraničí zkontaktujte Kancelář ZP písemně nebo přes elektronickou podatelnu na www.kancelarzp.cz. Vždy uveďte přesně, kde a kým k pochybení došlo.

 

Musel jsem zaplatit péči v hotovosti
Pokud jste z jakéhokoliv důvodu (například proto, že jste u sebe neměli Evropský průkaz zdravotního pojištění nebo v důsledku pochybení poskytovatele péče) uhradili péči nebo léky v hotovosti, uschovejte si účty a obraťte se po návratu do České republiky s jejich originály na pobočku své české zdravotní pojišťovny. Ta vám tyto náklady proplatí do výše, kterou by uhradila instituce ve státě, kde ošetření proběhlo. Na tuto úhradu budete muset určitou dobu počkat. Můžete také svou českou zdravotní pojišťovnu požádat o proplacení účtu do výše českých tarifů. Tuto úhradu obdržíte v relativně krátké době.

 

Pracovní neschopnost

Chcete-li uplatnit svůj nárok na české nemocenské z důvodu pracovní neschopnosti ve státě pobytu, obraťte se na ošetřujícího lékaře, který vám vydá potvrzení o dočasné pracovní neschopnosti a určí přibližnou dobu jejího trvání. Nevystavuje-li v místě pobytu toto potvrzení ošetřující lékař, obraťte se na příslušnou instituci daného státu.
Zašlete co možná nejdříve svému zaměstnavateli (OSVČ příslušné OSSZ) potvrzení o dočasné pracovní neschopnosti s před pokládanou dobou jejího trvání společně s tiskopisem „Žádost o nemocenské při vzniku pracovní neschopnosti v jiném členském státě EU“, který je volně stažitelný na www.cssz.cz