Vývoj, měření, sledování a implementace ukazatelů kvality zdravotních služeb v roce 2021

Sledování kvality nasmlouvaných služeb je jedním z předpokladů pro korektní naplnění úkolů zdravotních pojišťoven. I proto spolu zdravotní pojišťovny sdružené v Kanceláři zdravotního pojištění začaly od roku 2019 na vytváření indikátorů úzce spolupracovat. KZP restartem této agendy navázala na dřívější projekty Národního referenčního centra a v nich nabyté metodické zkušenosti.

Jednotlivé ukazatele (zejména strukturální a výsledkové) jsou KZP důsledně projednávány v rámci odborných panelů, složených z odborníků KZP, zdravotních pojišťoven, ale i zástupců dané klinické oblasti nominovaných příslušnou odbornou společností. Při schválení ukazatele je kladen důraz především na jeho důležitost, vědeckou správnost, dostatečnost dat a jeho praktickou využitelnost. Výstupy jsou přitom opřeny o zahraniční či národní studie a analýzy, případně o doporučení odborné společnosti.

V roce 2021 bylo prostřednictvím expertních panelů schváleno k užívání 9 nových ukazatelů kvality jak z oblasti hospitalizační, tak i ambulantní péče, čímž se celkový počet schválených ukazatelů k 31.12.2021 navýšil na 27 ukazatelů doporučených k užívání. Od roku 2021 sadu ukazatelů kvality doplnily první výsledkové ukazatele kvality z oblasti chirurgie a neurologie. Komplexnost výstupů těchto výsledkových ukazatelů umožňuje sledovat řadu sekundárních ukazatelů, případně kontextových údajů, které doplňují odborné doporučení v dané oblasti. Sada ukazatelů kvality péče o pacienty s CMP svým komplexním rozsahem tak nahradila některé dříve schválené strukturální ukazatele kvality. Praxe vývoje a aktualizace stávajících ukazatelů je běžná také dle zkušeností v zahraničí.

Zcela novým prvkem v roce 2021 bylo nasazení implementační fáze do procesu vývoje a udržování ukazatelů kvality. V rámci této fáze jsou výstupy vybraných ukazatelů kvality projednávány s členy odborného panelu a s dalšími dotčenými subjekty (zejména MZ ČR). Využití výstupů ukazatelů kvality tím, kromě již probíhajícího sebehodnocení a edukace poskytovatelů, přináší také zlepšení organizace zdravotních služeb (např. centralizací péče či omezením nekvalitní péče), nastavení koordinované finanční motivace ke zlepšení kvality, zkvalitnění vykazovaných dat a datových zdrojů a řadu dalších užitečných prvků.

Přehled jednotlivých odborností, ke kterým se tyto ukazatelů vztahují, jsou uvedeny v obrázku níže.

Ke konci roku 2021 bylo v různé fázi procesu vývoje dalších 10 strukturálních a výsledkových ukazatelů z oblasti chirurgie, kardiologie, radioterapie, ORL a pediatrie. Současně byl u vybraných výsledkových ukazatelů při jejich schválení zadán podnět pro jejich další vývoj s ohledem na novou strukturu vykazovaných administrativních dat (stupnice NIHSS u neurologie, TNM klasifikace u chirurgie apod.).

Obrázek: Přehled zveřejněných ukazatelů kvality dle odborností

        

V sektoru hospitalizační péče byly zveřejněny agregované výstupy po jednotlivých regionech, případně po jednotlivých typech zařízení v oblasti chirurgie a neurologie. Na základě bezplatné registrace do Portálu ukazatelů kvality (puk.kancelarzp.cz) mohou jednotliví poskytovatelé porovnat své výstupy s celorepublikovými referenčními hodnotami, stejně jako s hodnotami ve srovnatelných typech zařízení.

V oblasti péče o pacienty s cévní mozkovou příhodou byl v únoru 2021 schválen první výsledkový ukazatel. Současně byla přijata doporučení dalšího vývoje tohoto ukazatele s cílem navázat centralizaci péče o pacienty s CMP a iCMP na exaktní výstupy ukazatelů kvality péče. Podkladem pro řízení kvality péče v centrech byl Věstník MZ ČR (částka 10/2021), který rozšířil rozsah sledovaných parametrů v oblasti péče o pacienty s CMP. Portál ukazatelů kvality byl v listopadu 2021 doplněn o komplexní sadu ukazatelů kvality čítající dalších 9 sledovaných výstupů, včetně kontextově sledovaných údajů, které zpřesňující hodnocení kvality péče o pacienty s CMP podle jednotlivých diagnóz a typů léčby.

Obrázek: 30denní mortalita pacientů s ischemickou cévní mozkovou příhodou podle krajů

 

 

Obrázek: 30denní mortalita pacientů s ischemickou cévní mozkovou příhodou podle typu pracoviště

 

V roce 2021 byla sada ukazatelů kvality doplněna o výsledkové ukazatele z oblasti kolorektální chirurgie a z oblasti chirurgie pankreatu. Přehlednost výstupů ukazatele resekce karcinomu rekta a tlustého střeva je zajištěna sledování výstupů plánovaných a akutních operací odděleně, navíc s podrobnějším sledováním podle jednotlivých typů operací (otevřených vs. laparoskopických operací). Zejména u výkonů na rektu byl zjištěn významný rozdíl mezi jednotlivými pracovišti, což je podnětem k centralizaci této péče do pracovišť s vyšším než prahovým objeme výkonů ročně.

Obrázek: Standardizovaná 90denní mortalita pacientů po plánované resekci karcinomu rekta

 

Stejné zjištění, zavdávající podnět k vytvoření vysoce specializovaných center, vyplývá z ukazatele 90denní mortality pacientů po resekci pankreatu. I v tomto případě jsou výstupy sledovány odděleně na akutní a plánované, a navíc podle rozsahu zákroku. Kontextově je sledován také podíl pacientů operovaných pro karcinom.

Obrázek: Standardizovaná 90denní mortalita pacientů po resekci pankreatu dle typů pracovišť

V případě ukazatelů kvality z oblasti ambulantní péče byla v časovém rozmezí 2017-2020 prověřena preskripce antibiotik na základě uplatněných receptů a vykázaných ATC skupin v síti všech praktických lékařů pro dospělé pacienty (odbornost všeobecné lékařství) a praktických lékařů pro děti a dorost. Celkově se prověření této preskripce za rok 2020 týká 7243 lékařů. Ze získaných výstupů je zřejmé, že je nezbytné sledovat nejen objem preskripce v jednotlivých skupinách antibiotik (zejména dopady pandemie Covid-19 významně zkreslily tyto objemy), ale je nutné vše sledovat také v kontextu struktury této preskripce.

Zatímco u praktických lékařů pro dospělé se trend preskripce stabilizuje a snad i mírně zlepšuje (v roce 2020 byl větší počet lékařů, kteří dosáhli stanovených prahových hodnot u více ukazatelů kvality preskripce), v případě praktických lékařů pro děti a dorost se trend preskripce antibiotik stabilně meziročně zhoršuje. Tento negativní trend dokládá procento lékařů, kteří dosáhli stanovených prahových hodnot u schválených ukazatelů kvality preskripce antibiotik. Nastavené prahové hodnoty přitom vychází jak z doporučení dle klasifikace WHO, tak z doporučení zástupců odborné společnosti. Negativní trend preskripce antibiotik přitom velmi významně přispívá k šíření rezistence bakteriálních kmenů.

U poskytovatelů s chybnou preskripcí je třeba apelovat ze strany autorit a zdravotních pojišťoven na úpravu předpisu antibiotik a je třeba naopak vyzdvihnout zářné příklady lékařů, kteří díky správné preskripci mohou své kolegy v této oblasti obohatit dobrými zkušenostmi.

Tabulka: Počet IČP (všeobecné lékařství), kteří dosáhli prahových hodnot ukazatelů kvality

v limitu rok 2018 rok 2019 rok 2020
0 175 110 25
1 18 30 26
2 268 268 238
3 1100 1068 815
4 1383 1350 1163
5 1065 1065 1122
6 670 713 945
7 310 357 550
8 165 193 250
9 74 79 99
10 29 24 27
11 7 7 4

 

Tabulka: Procento IČP (PLDD), kteří splnili prahové hodnoty ukazatelů kvality

ROK OUK_PLDD_001_21 OUK_PLDD_002_21 OUK_PLDD_003_21 OUK_PLDD_004_21
2017 49,97 % 30,11 % 45,27 % 50,24 %
2018 49,97 % 26,51 % 40,52 % 40,93 %
2019 49,95 % 22,67 % 39,23 % 28,87 %
2020 49,97 % 19,40 % 34,87 % 29,00 %

 

Všechny datové podklady a definice jsou zprovozněny na Portálu ukazatelů kvality (puk.kancelarzp.cz), přičemž jsou rozlišena přístupová práva pro poskytovatele (či jejich zřizovatele) a další subjekty. Po registraci do tohoto Portálu mají tyto subjekty možnost seznámit se s výstupy a srovnat své výstupy s ostatními poskytovateli (referenční údaje jsou pro poskytovatele