Zaměstnání, podnikání mimo ČR

"Pracuji na území jiného státu. Pojištění? Péče?"

Pracuji v jiném členském státě EU a bydlím v ČR

Příklad
Čech zaměstnaný v Rakousku, ale nadále bydlící s rodinou v České republice, má spolu se svými nezaopatřenými rodinnými příslušníky nárok na plnou péči v Rakousku i v ČR na účet rakouské nemocenské pokladny. Posouzení, zda pracovník bydlí nadále v ČR, je v kompetenci rakouské nemocenské pokladny.

Oznamovací povinnost
Pokud víte, že v nejbližší době začnete vykonávat výdělečnou činnost v jiném státě EU, informujte o tom před vycestováním svou dosavadní českou zdravotní pojišťovnu. Odhlaste se z českého systému zdravotního pojištění od data zahájení výdělečné činnosti. Pokud jste již zahájil výdělečnou činnost v jiném státě EU, oznamte to neprodleně (do osmi dnů) své české zdravotní pojišťovně. Zároveň s odhlášením vraťte (zašlete) české zdravotní pojišťovně jí vystavený Evropský průkaz zdravotního pojištění. Informujte ji také, zda máte v ČR nezaopatřené rodinné příslušníky. Nesplníte-li oznamovací povinnost, hrozí vám pokuta nebo povinnost uhradit případně vzniklou škodu.

Telework – EU                                                                                                           

S účinností od 1.7.2023 uzavřela ČR Rámcovou dohodu týkající se osob, které vykonávají obvyklou přeshraniční práci na dálku (tzv. telework). Účelem Rámcové dohody je umožnit zaměstnancům, kteří vykonávají přeshraniční práci na dálku (telework) v rozsahu nepřesahujícím stanovenou hranici a kteří by dle standardních pravidel koordinačních nařízení museli být pojištěni ve státě svého bydliště, aby mohli požádat o aplikaci právních předpisů státu sídla zaměstnavatele. Při splnění všech podmínek Rámcové dohody má zaměstnanec na udělení výjimky nárok. Podrobnosti k tomuto typu práce najdete zde.

Pojištění v jiném státě
Podmínky pro účast na zdravotním pojištění se liší stát od státu. V některých situacích nebudete pojištěn povinně ze zákona a budete mít pouze možnost dobrovolného pojištění soukromého. Bližší informace o podmínkách účasti ve veřejných systémech pojištění na stránkách EURES – v sekci Život a práce.
Při výkonu výdělečné činnosti pouze v jiném státě EU nemůžete být zároveň pojištěn ve veřejném systému v ČR. To platí i pro vaše nezaopatřené rodinné příslušníky. Účast v českém systému by byla možná jen za předpokladu, že vám byla udělena výjimka, nebo že jste vyslaným pracovníkem.

Nárok na zdravotní péči
Pokud jste českým pracovníkem, který pracuje v jiném členském státě a bydlí nadále v ČR, můžete požádat o formulář S1 (zajišťující nárok na plnou péči v ČR) svou zahraniční pojišťovnu (instituci), u níž jste jako pracovník pojištěn . O odpovídající nárokový doklad může na Vaši žádost elektronicky požádat i Vaše česká zdravotní  pojišťovna.

Posouzení, zda máte nadále bydliště v ČR je v kompetenci této instituce. Pokud usoudí, že nadále bydlíte v ČR, vystaví vám formulář S1 (nebo zašle elektronický nárokový doklad S072 přímo české ZP) .

Formulář S1 předložte té české zdravotní pojišťovně, u níž jste byl naposledy pojištěn (pokud nebyl doklad zaslán elektronicky přímo zdravotní pojišťovně). Pokud máte v ČR nezaopatřené rodinné příslušníky, oznamte to této české zdravotní pojišťovně.

Jako doklad, který budete v České republice předkládat lékaři, obdržíte vy i vaši rodinní příslušníci od české zdravotní pojišťovny žlutý Průkaz pojištěnce Evropské unie bydlícího v ČR, nebo výjimečně Potvrzení o registraci.

 

Nároky v případě neuznání bydliště v ČR

Pokud vaše zahraniční pojišťovna neuzná bydliště v ČR, máte v ČR nárok pouze na nezbytnou zdravotní péči. Pro účely čerpání této péče při pobytu v ČR si musíte od své zahraniční pojišťovny (instituce) nechat vystavit Evropský průkaz zdravotního pojištění nebo Potvrzení, které jej dočasně nahrazuje. Pokud máte v ČR nezaopatřené rodinné příslušníky, požádejte svou zahraniční pojišťovnu alespoň o vystavení dokladu o nároku na plnou zdravotní péči těchto nezaopatřených rodinných příslušníků (S1, případně elektronický nárokový doklad S072). Tento doklad předložte české zdravotní pojišťovně, u níž jsou vaši rodinní příslušníci pojištěni. Rodinní příslušníci budou registrováni a u lékaře se budou prokazovat žlutým Průkazem pojištěnce Evropské unie bydlícího v České republice. Z hlediska nároků na zdravotní péči se na jejich situaci nic nezmění.

Placení pojistného rodinných příslušníků
Pokud manžel(ka), který(á) byl(a) výše uvedeným způsobem výpomocně registrován(a) v ČR jako cizí pojištěnec, doposud musel(a) v ČR hradit pojistné jako samoplátce, bude této povinnosti zproštěn(a). Podmínky hrazení pojistného se řídí předpisy státu pojištění. Zároveň upozorňujeme, že můžete uplatnit nárok na rodinné dávky poskytované ve státě vašeho pojištění.

Doložení rodinných vazeb
Pro doložení vašeho rodinného vztahu může být ve všech výše uvedených situacích týkajících se rodinných příslušníků českou zdravotní pojišťovnou vyžadováno předložení vašeho oddacího listu nebo rodného listu dítěte.

Návrat do českého systému a dokládání pojištění (výdělečné činnosti) v jiném státě
Pokud jste ukončil výdělečnou činnost v jiném státě EU nebo EHP a neberete z tohoto státu žádné dávky, odvozené z předchozí výdělečné činnosti, podléháte opět předpisům o zdravotním pojištění země bydliště, tedy České republiky. Je nezbytné, abyste tuto skutečnost neodkladně nahlásil své české zdravotní pojišťovně. Zároveň s tímto přihlášením doložte dobu výkonu výdělečné činnosti a účasti v systému pojištění jiného státu Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru.
Dokládání výdělečné činnosti není většinou nutné v případě, že jste byl v České republice registrován na základě formuláře S1, E106, S072,  nebo zde byli registrováni vaši nezaopatření rodinní příslušníci na základě formuláře S1 ,E109 nebo S072. Pokud jste zde registrován nebyl, postačí jako doklad o výkonu výdělečné činnosti potvrzení pojišťovny, u níž jste byl z titulu výkonu práce pojištěn; pokud to není možné pak předložení dokladu o odvádění příspěvků do místního systému sociálního zabezpečení (daňový doklad, výplatní pásky apod.). Pokud uspokojivě doložíte výkon výdělečné činnosti v jiném státě EU nebo EHP, nemůže být po vás za toto období vyžadováno doplacení pojistného do českého systému zdravotního pojištění, a to i v případě, že jste v zahraničí pracoval kratší dobu než šest měsíců.